କବିତା

ଜୋଛନା

Gayatri Panda's odia poem Jochanaa

ଚାତକ ପରି ସେ ଚାହିଁଛି ଚକୋରୀ
ଜୋଛନା ପରଶ ପାଇଁ,
ହଜିଲା ଅତୀତ ଖୋଜି କି ଆଣିବ
ଚାନ୍ଦିନୀ ଚକୋରୀ ପାଇଁ ।

ଜୋଛନା

ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକେ ଆଲୁଅ ଭରିଲା
ମନ ଘର ଧରୁ ନାହିଁ ,
ଚକୋରୀ ଚାହିଁଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆସିବ
ଚାନ୍ଦକୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ।

ସୁନେଲି ଜୋଛନା କରେ ଆନମନା
ଚାନ୍ଦିନୀ ପାରୁନି ଯାଇ ,
ହୃଦୟରୁ ଝରେ ପ୍ରେମ ବାରିଧାରା
ଚାନ୍ଦ ଭିଜି ପାରୁନାହିଁ ।

ଚାତକ ପରି ସେ ଚାହିଁଛି ଚକୋରୀ
ଜୋଛନା ପରଶ ପାଇଁ,
ହଜିଲା ଅତୀତ ଖୋଜି କି ଆଣିବ
ଚାନ୍ଦିନୀ ଚକୋରୀ ପାଇଁ ।

କରି ପ୍ରତାରଣା ଢାଳୁଛି ଜୋଛନା
ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଥାଇ,
ପ୍ରିୟା କୁମୁଦିନୀ ପ୍ରେମର ପରଶେ
ଯାଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ।

ବୁଝେନି ଚକୋରୀ ଇଏ କି ଛଳନା
କରେ ଚାନ୍ଦ ତା’ ପାଇଁ,
ଭିଜୁଛି ଚାନ୍ଦିନୀ, ଭିଜେ କୁମୁଦିନୀ
ମୁଁ ଭିଜିପାରେ ନାହିଁ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top