କବିତା

ଉଠ! ଆଖି ଖୋଲ !

Biswajeebana Mishra's odia poem uth aakhi khol

ପ୍ରଭେଦ ବା କାହିଁ ?
ତୁମେ ଆଉ ତୁମେ ହୋଇ ନାହଁ
ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହୋଇ ନାହିଁ

ଉଠ! ଆଖି ଖୋଲ !

ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ
କୁଜନ ସୂଜନ
ଦୁଃସ୍ଥ ରାଜନ
ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ
ତୁମେ ଅବା ମୁଁ

ପ୍ରଭେଦ ବା କାହିଁ ?
ତୁମେ ଆଉ ତୁମେ ହୋଇ ନାହଁ
ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହୋଇ ନାହିଁ

ଉଠ! ଆଖି ଖୋଲ ! ଦେଖ !
ସମତାର ମହାକାଶରେ
ଆଜି, ଆତ୍ମରବି ପ୍ରକାଶିତ !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top