କବିତା

ଅନ୍ତରାଳେ

Sanjeeb Mohanty's odia poem Antaraale

ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଉ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ
ସମ୍ଭାବନା କୁ ଜନମ ଦେବା…..

ଅନ୍ତରାଳେ

ସେଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ସେଇ ଖରା ଥିଲା
ସେଇ କୌତିକିଆ ହସ
ସେଇ କୋଳର ଉସ୍ମତା
ଆବୋରିନେବା
ସଂଗୀତ ର ମାପ ଚୁପ ଦୂରତା
ଅବା ଅପେକ୍ଷା
ଗମ୍ଭୀର ଅନୂସୀଳନ
ଭୋକ ଆଜିବି ମରିନି ,
ବୟସର ଅପରାହାଣେ ମିଳନ ଆମର
ଆଉ କିଛି ନିବିଡ଼ତା ଅଧିକ ଖୋଜୁଥିଲା …

ଆହା !
ଆଉ ସଭିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହଜିଯିବା
ଆଶା ମୋର ନାଲି କୋଠାରେ,
ମେରୁରେ ଅଗ୍ନି ପରି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଜଳି
ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଉ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ
ସମ୍ଭାବନା କୁ ଜନମ ଦେବା…..

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top