କବିତା

ଜୀବନ

Meenakshi Debi's Odia Poem JEEBANA

ସାଥୀ ଯଦି ମିଳେ ନାହିଁ
ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଚାଲିବାରେ
ଏକା ଏକା ଚାଲିବାଟା
ପଡ଼ିଯାଏ ନିୟମରେ
ମିଳି ଯଦି ହଜେ ସାଥୀ
ସରେ ନାହିଁ ଲଗନ ।

ଜୀବନ

ସପନ ନ ଦେଖିଲେ ବି କଟିଯାଏ ଜୀବନ
ଦେଖି ଥରେ ହଜିଗଲେ ସରେ ନାହିଁ ଜୀବନ ।

ସାଥୀ ଯଦି ମିଳେ ନାହିଁ
ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଚାଲିବାରେ
ଏକା ଏକା ଚାଲିବାଟା
ପଡ଼ିଯାଏ ନିୟମରେ
ମିଳି ଯଦି ହଜେ ସାଥୀ
ସରେ ନାହିଁ ଲଗନ ।

ପ୍ରୀତି ଯଦି ମିଳେ ନାହିଁ
ଜୀଇଁବାରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ
ସବୁରି ଭାଗ୍ୟେ ନଥାଏ
ମଧୁ ଭରା ପ୍ରୀତି ସୁଖ ।
ପ୍ରୀତି ଯଦି ଇତି ହୁଏ
ଜୀବନଟା ଶ୍ରାବଣ ।

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା/ଲେଖକଙ୍କ ତାଲିକା

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top